Försäljningsvillkor 2Printit webbutik

 1. Tillgänglighet och nyttjande m.m.
  Nättjänsten 2Printit webbutik är endast tillgänglig för företag och organisationer och inte för privatpersoner/konsumenter, eller enskilda firmor. Köp från privatpersoner/konsumenter, och enskilda firmor hänvisar 2Printit till telefon eller mailkontakt. För de av 2Printits kunder som träffat särskilt avtal med 2Printit om leverans av utrustning och produkter, är dessa avtal nedan omnämda som ”kundavtalet”. Vid motsägelse eller oförenlighet mellan kundavtalet och dessa allmänna villkor, skall kundavtalet äga företräde. 2Printit äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i 2Printit webbutik. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Kund som vill nyttja 2Printit webbutik svarar själv för införskaffande och installation av utrustning, kommunikationsgränssnitt och annat som krävs för kommunikationen med 2Printit 2Printit webbutik. Kunden erhåller en begränsad och löpande rätt att använda 2Printit webbutik. Denna rätt kan inte överlåtas. Efter anmälan från kund tillställer 2Printit kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som är giltiga till dess att 2Printit meddelar annat. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av 2Printit webbutiks innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att 2Printit webbutik endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja 2Printit webbutik. Anställd eller annan som haft tillgång till 2Printit webbutik och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete skall omgående avregistreras. Om kunden använder 2Printit webbutik på ett oriktigt sätt, äger 2Printit rätt att omedelbart säga upp kundens rätt att använda 2Printit webbutik.
 2. Sekretess och personuppgifter
  Nyttjande av 2Printit webbutik innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande 2Printit. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits genom 2Printit webbutik för något annat ändamål än att göra beställningar av 2Printit och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information på 2Printit webbutik eller annan information som utgör 2Printits affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden.

2Printit som personuppgiftsansvarig
När produkter och tjänster beställs från 2Printit kommer vi att behandla personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av 2Printits integritetspolicy . Detta innebär att kunden accepterar 2Printits behandling av persondata för sina företagsrepresentanter när konton skapas i 2Printit 2Printit webbutik. Det innebär vidare  att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

 1. Bindande beställning
  De beställningar som kunden gör via 2Printit webbutik är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via 2Printit webbutik. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas 2Printit som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger 2Printit rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden, såsom t.ex. att kundens inloggningsuppgifter i 2Printit webbutik hamnat i orätta händer.
 2. Produkter
  2Printit åtar sig att leverera de produkter som omfattas av kundavtalet och som ingår i 2Printits från tid till annan definierade standardsortiment i 2Printit webbutik i enlighet med kundavtalet och i övrigt enligt dessa allmänna villkor.
 3. Frakt och priser
  Aktuella priser på produkter och tillgänglighetsinformation lämnas, förutom i 2Printit webbutik, av 2Printits säljare och 2Printits Innesäljsfunktion. Om beställning görs i 2Printit webbutik gäller det pris som anges i 2Printit webbutik vid tidpunkten för beställningen. Mervärdesskatt tillkommer. Det slutliga priset påverkas även av kundavtalets eventuella prisreglering samt, om inte annat avtalats i kundavtalet, tillkommande kostnad för frakt och transportförsäkring. Frakt debiteras enligt de frakter som redovisas i kassan vid lagd order. Frakten som redovisas i kassan gäller om inget annat överenskommit leverans till kundens entré. Frakten inkluderar inte så kallade ”bärjobb” av maskinen upp för trappor eller höga trösklar. Kräver leveransen ”bärjobb” åligger det dig som kund att kontakta 2Printit på tel 0200-770260 och boka frakt. Vid ”bärjobb” kan det tillkomma ytterligare kostnader utöver vad som redovisats i kassan i webbutiken.
 4. Betalningsvillkor
  Fakturering sker antingen av 2Printit AB alternativt via Klarna AB. Betalning med befriande verkan kan endast göras till det bank- och plusgirokonto som anges i 2Printits faktura till kund. Betalningen skall vara 2Printit tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensränta + 8 %) samt förseningsersättning på 450 SEK (SFS 2013:56). Betalning kan även erläggas genom kontokort utfärdat i Sverige. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Klarna AB för att garantera snabb och säker betalning.
 5. Beställning och orderbekräftelse
  Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på 2Printit webbutik uppkommer när 2Printit bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. 2Printit skall sträva efter att lämna orderbekräftelse inom två dagar från mottagande av beställning via 2Printit webbutik. 2Printit förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.
 6. Leverans och risk
  Om inte annat överenskommits i kundavtalet, sker leverans av beställda produkter från något av 2Printits lager i Sverige. 2Printit ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt. Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från 2Printits lager. 2Printit har delleverans som standard då vi skickar varor från flera olika lager. Om man väljer “samleverans” kan det innebära att leveransen fördröjs med flera dagar, då beställda varor som eventuellt ej finns på ett och samma lager i så fall ska sampackas. Produktpaket innehållande tjänster får automatiskt inställningen komplett leverans (samleverans). Som standard debiterar vi endast en frakt per order, oavsett delleverans eller ej. Vid delleverans förbehåller sig 2Printit rätten att delfakturera. Kontakta alltid 2Printit (0200-770260) med alla frågor och önskemål kring din order.
 7. Transportskador
  Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för skadan. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och 2Printit. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.
 8. Ansökan om retur
  Kund äger rätt att ansöka om att få returnera levererad produkt genom att fylla i en ansökan om retur (Returansökan hittas under Mina sidor/Returlista) till 2Printit senast 10 dagar från det att kunden mottagit produkten. Ansökan skall ange artikelnummer samt order- eller fakturanummer för den produkt som Kunden önskar returnera och skälen för att kunden önskar returnera produkten. Om 2Printit levererar en uppstartad produkt/konfigurerad produkt gäller inte returrätten med samma villkor som övriga produkter. När 2Printit påbörjat uppstarten av den köpta utrustningen kan produkten returneras/avbokas först efter att kostnaderna som uppkommit i samband med uppstarten/konfigurationen erlagts av kunden. Om returen accepteras av 2Printit erhåller kunden en returbekräftelse med 2Printits returnummer. Kunden skall därefter returnera produkten till den på returbekräftelsen angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen. Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och den skall returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den av 2Printit angivne returmottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att kunden erhållit returnummer från 2Printit. Kunden skall betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från 2Printit. Mottagna och godkända returer krediteras kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för eventuella returkostnaden. Ej godkänd retur återsänds till kunden på dennes bekostnad.
 9. Garantier och övriga villkor
  För samtliga av 2Printit sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av 2Printit. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av 2Printit. För begagnad utrustning gäller om inget annat överenskommits 3 månaders garanti (undantaget förbrukningsvarorna i utrustningen).
 10. CE-märkning
  2Printit är inte tillverkare eller producent av de produkter som 2Printit säljer och 2Printit är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska Unionen. 2Printit och samarbetande distributörer ställer emellertid, i samband med inköp av produkterna för distribution, krav på tillverkarna, som bär ansvaret, att de produkter som omfattas av EMC-direktiv är CE-märkta och uppfyller kraven på CE-märkning och andra bestämmelser som är kopplade till dessa regler.
 11. Upplåtelse av nyttjanderätt
  Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och 2Printit. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt
 12. Ansvarsfriskrivningar m.m.
  2Printit ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av 2Printit webbutik. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i 2Printit webbutik eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. 2Printit svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de ev. garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som 2Printit påtagit sig i kundavtal, ansvarar 2Printit inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden.
 13. Äganderättsförbehåll
  Produkter som Kunden beställt på 2Printit webbutik förblir 2Printits egendom och 2Printit förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. 2Printits äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter direkt vid beställning genom 2Printit webbutik eller genom förmedling av 2Printit.
 14. Tvist
  Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.